Rakentamis- ja ympäristömääräykset

Alueen asemakaava

Alue on kaavoitettu loma-asuntokäyttöön. Ks. Puolarmaarin asemakaavaa.

Asemakaavakartta löytyy Espoon karttapalvelusta http://kartat.espoo.fi/ims.

Mökkien rakennuspiirustukset löytyvät Arskasta https://arska.espoo.fi

Mökin remontti ja muutostöiden lupa-asiat

Keväällä 2018 Puolarmaarin ryhmäpuutarhan hallitus sai seuraavaa ohjeistusta rakennuslupa-asioista Espoon rakennusvalvonnan lupainsinööri Jarmo Kettuselta.

 • Puolarmaarin kaavassa on määrätty mökin pinta-alaksi 35 m2, mikä kattaa mökin, katetun avokuistin ja varaston.
 • Koerakentamisalueella pinta-ala on 50 m2

Lisärakentamista tai suurempaa muutosta varten tarvitaan Espoon rakennusvalvonnasta toimenpidelupa.

 • Samantyyppiset mökit voivat hakea yhdessä lupaa omaan mökkityyppiinsä.

Toimenpiteet, jotka eivät vaadi lupaa:

 • Alkuperäiseten piirustusten mukaan toteutettava remontti tai peruskorjaus
 • Ilmalämpöpumppu (max 45 dB)
 • Lisälämmöneristys ilman kokomuutosta eli mökin sisäpuolelle
 • Pieni kasvihuone
 • Aurinkopaneeli (kohtuullisen kokoinen)
 • Vaja vanhan vajan tilalle
 • Maantasossa oleva terassi ilman kattoa
 • Rautakaupan itsestään seisova pienikokoinen, kevytrakenteinen puinen huvimaja-katos

Vaatii luvan

 • Katon nostaminen
 • Kantavan rakenteen muutos
 • Ikkunan muodon muuttaminen
 • Peltikatto vaatii luvan. Lähiympäristösuunnitelman mukaan kattojen tulee olla harmaanmustaa huopaa tai vastaavaa materiaalia.
 • Tulisija sisälle
Mökin ulkopinnan maalauksessa noudatetaan alkuperäistä väriä. Värikoodin saa halutessaan Espoon kaupungin arkistosta, jossa alkuperäisdokumentteja säilytetään.

Lähiympäristösuunnitelma

Metsämökkipalstat

Sitovat ohjeet

Olemassa oleva puusto tulee säilyttää sekä hoitaa. Metsäalueella tulee säilyä selkeä metsäinen profiili. Isot maakivet tulee säilyttää alueella. Puita ei saa aiheetta kaataa, ja puunkaatoon tarvitaan Iupa kaupungilta. Jokaisen puunkaadon yhteydessä on tutkittava, tarvitaanko uusi tilalle (varjostus).

Täydennysistutuksissa tulee pitäytyä metsätyyppiin sopivissa lajikkeissa (ei erikoislajeja), mieluimmin luonnonkasveissa.

Palstoja ei saa aidata. Teoreettista palstajakoa voi rajata vapaamuotoisin pensasistutuksin tai linjaamalla kulkuraitti "rajaIle".

Kanavoimaton käyttö kuluttaa metsäkasvustoa, ja siksi metsäpalstoilla tulisikin olla selkeät oleskelualueet ja raitit sekä toisaalta selkeät metsäkasvustoalueet.

Suositukset

Raittien ja oleskelualueiden pinnoitteeksi suositellaan soraa, luonnonkiviä tai puupöIlejä.

Metsäalueen hoidossa tulee suosia puu- ja pensaslajien ikärakenteen vaihtelua sekä turvata myös kenttä- ja pohjakerrokselIe valon saanti.

Pyritään säilyttämään luonnonmukaiset metsikkörajat.

Puutarhapalstat

Sitovat ohjeet

Palstan hyötypuutarhakasvusto ja puusto keskitetään palstan takaosaan. Oleskelualue sijoitetaan mahdollisimman Iähelle mökkiä siten, että kasvillisuuden mahdollinen varjostus huomioidaan palstatiehen.

Puutarhapalstat aidataan "palstatietä" ja yleisiä alueita vastaan joko pensasistutuksin tai matalalla puuaidalla lähiympäristösuunnitelman mukaisesti. Palstatiehen rajautuvasta palstan rajasta voi talotyypistä riippuen osa olla aidattuna matalalla puuaidalla, mikäli se liittyy rakennuksiin, pergolaan tai porttiaiheeseen.

Tonttien välisille rajoille ei saa rakentaa puuaitaa (pensasaidan sisälle voi laittaa huomaamattoman verkkoaidan). Rajaukseksi suositellaan joko vapaasti kasvavaa matalaa pensasistutusta, marjapensaita tai kookkaita perennoja. Istutusten etäisyys tontin rajasta tulee olla vähintään 0,8 m.

Puuston tonteilla tulee olIa joko pieniä koristepuita tai hedelmäpuita (varjostus).

Suositukset

Palstoille voi rakentaa pienen ulkogrillin tai matalan vesiaiheen (koristeallas). Hyvin perustettu kestonurmi toimii pihan oleskelutilan peruspintana. Muita pintamateriaaleja voivat olla sora, Iiuskekivi, Iuonnonkivet ja betonikivi pieninä pintoina.

Koerakentamis- ja järjestömökkipalstat

Palstat sijaitsevat vanhalla peltoalueella urheilumajan ja metsäpalstojen välissä Kimalaisenpolun pohjoispuolella. Palstoille on suunnitelmassa esitetty teoreettinen palstajako oleskelualueiden hahmottamiseksi.

Sitovat ohjeet

Palstoja ei saa aidata korkealla aidalla, vaan alueelle istutetaan kasvilIisuutta pieniksi saarekkeiksi. Palstojen rajaus suositellaan tehtäväksi epäsäännöllisin erillispensaskasvustoin, perennoin taikka kulkuraitin avulla. Alueella ei saa suorittaa suuria täyttöjä tai Ieikkauksia keskeisen sijaintinsa vuoksi.

Suositukset

Nurmipintaa suositellaan pihan peruspinnaksi, ja Iisänä voidaan käyttää myös luonnonkiviä ja puupöllejä. Pihoilla suositellaan käytettäväksi niin luonnonkasveja kuin marjapensaita ja perennojakin sekä koriste- tai hedelmäpuita.

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, kuten puiden kaatamiseen, tarvitaan maisematyölupa Espoon kaupungilta.