PUOLARMAARIN RYHMÄPUUTARHA-ALUEEN
JÄRJESTYSSÄÄNTÖ


Tämä järjestyssääntö on voimassa Puolarmaarin ryhmäpuutarhayhdistyksen hallinnassa olevalla alueella.

Alueella tulee noudattaa voimassa olevaa järjestyslakia (612/2003). Lisäksi tulee huomioida seuraavaa:

Yleistä

Ryhmäpuutarha-alueen tarkoituksena on tarjota siellä oleskeleville ja kulkeville viihtyisä, rauhallinen ja luonnonläheinen ilmapiiri.

Alueella saa kulkea vapaasti lukuunottamatta rakennuspaikkoja, jotka ovat yksityistä aluetta. Jokaisen tulee kuitenkin kunnioittaa alueen luontoa ja kasvillisuutta sekä osoittaa huomaavaisuutta muita kohtaan.

Hiljaisuus

Klo 23.00 – 06.00 välisenä aikana tulee noudattaa hiljaisuutta.

Moottoriajoneuvot

Liikennettä alueella ohjataan liikennemerkein, joita tulee noudattaa. Kimalaisenpolku on pihakatu, jossa ajonopeus on 20 km/h.

Moottoriajoneuvojen pysäköinti alueelle on sallittu vain liikennemerkeillä merkityille pysäköintipaikoille.

  • Pysäköintipaikkoja ei ole lupa merkitä asukaskohtaisesti.
  • Invapysäköintiin oikeutettu henkilö voi anoa puutarhayhdistykseltä invapysäköintimerkillä varustettua parkkipaikkaa.

Ajokelvottomien ajoneuvojen säilyttäminen ryhmäpuutarha-alueella on kielletty. Moottoriajoneuvojen pesu on sallittu vain sitä varten osoitetulla paikalla. Vesipiste on pesukatoksen vieressä saunarakennuksen seinässä. Katoksen sähköpistokkeen virta kytketään yhteistilan sisäpuolelta.

Tonttirajat

Palstojen tonttien raja-alue on 0,8 m/0,8 m. Jos tonttien rajalle istutetaan uusi pensasaita, sovitaan rajanaapurin kanssa aitakasvista, mieluiten kirjallisesti. Jos sopimukseen ei päästä, aita istutetaan kokonaan omalle puolelle 0,8 m rajalta. Samoin uudet verkko- ja lauta-aidat ja muut rakennelmat vuokralainen tekee omalle palstalleen 0,8 m rajalta, ellei tonttinaapurusten kanssa asiaa muuten sovita.

Aidan hoidosta ja sen muutostöistä sekä niiden ajankohdasta sovitaan yhdessä rajanaapurin kanssa. Samoin sovitaan rajanaapurin kanssa rajan yli haitallisesti kasvavan aita- tai muun kasvillisuuden tai liian korkeaksi käyvän varjostavan kasvillisuuden leikkaamisen tarpeesta. Rajan yli kasvaneen kasvillisuuden voi leikata itse, jollei kasvillisuuden istuttanut naapuri kehoituksesta huolimatta hoida leikkausta. Kiistatapauksissa puutarhayhdistys ottaa kantaa tonttien rajakasvillisuuden leikkaamiseen ja hoitamiseen.

Kotieläimet

Koirat on pidettävä alueella kytkettyinä. Muilta osin viitataan järjestyslakiin (612/2003).

Jätehuolto

Espoossa noudatetaan jätelain nojalla annettuja pääkaupunkiseudun yleisiä jätehuoltomääräyksiä. Talousjätteiden kompostoinnin aloittamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus HSY:n jätehuollolle. Puutarhajätteen kompostointiin ei tarvita lupaa.

Puutarhajäte kompostoidaan omalla tontilla tai kuljetetaan itse HSY:n osoittamalle kaatopaikalle. Viherjätemaksun maksaneet mökkiläiset voivat myös viedä puutarhajätteet kesäkaudelle tilattavalle viherjätelavalle. Muina aikoina mökkitonteilta tulevat pensaiden ja koristepuiden oksat ja risut varastoidaan väliaikaisesti haketuspaikalle, josta ne toimitetaan yhdistyksen toimesta alueen ulkopuolella oleviin keräyspisteisiin. Oksien ja muiden jätteiden polttaminen taajaan asutuilla alueilla on ehdottomasti kielletty.

Jätteet, joita ei kompostoida, tulee lajitella talouspaikalla ja toimittaa asianomaiseen keräyspisteeseen. Rakennusjätteiden, maa-aineksen ja kasvijätteiden vieminen alueen jäteastioihin on kielletty.

Ympäristönsuojelu

Jätteiden käsittelyssä, lannoittamisessa sekä rikkakasvien ja tuholaisten torjunnassa tulee huomioida, että ryhmäpuutarha-alue sijaitsee pohjavesialueella.

Alueen hoito

Asukkaan on pidettävä mökkitonttinsa, sen raja-alueet ja tontin ja polun välinen viheralue hoidettuna. Pysäköintipaikat ja yhteiset alueet hoidetaan talkoissa. Tontin rajan yli naapuriin tai polulle näkyvät epäsiistit tarvike- tai jätekasat on asiallista siistiä, jotta viihtyisä ympäristö säilyisi. On suositeltavaa huolehtia, etteivät helposti leviävät rikkakasvit ja kasveja syövät isot kotilot (lehtokotilo, punasiruetana) pääse leviämään naapurustoon.

Puiden kaato

Puiden kaatamisessa noudatetaan Puolarmaarin lähiympäristösuunnitelman ohjeita. Puun kaataminen palstalta edellyttää lausuntoa tai lupaa Espoon rakennusvalvontakeskukselta. Kaupungin puistojen puolella ja katualueilla puiden kaatamisesta vastaa Espoon Tekninen keskus.

  • Peltoalueella olevilla puutarhatonteilla puuston tulee olla joko pieniä koristepuita tai hedelmäpuita.
  • Metsämökeilllä olemassa oleva puusto tulee säilyttää sekä hoitaa.

Puita ei saa aiheetta kaataa, ja puunkaatoon tarvitaan lupa kaupungilta. Jokaisen puunkaadon yhteydessä on tutkittava, tarvitaanko uusi tilalle. Täydennysistutuksissa tulee pitäytyä metsätyyppiin sopivissa lajikkeissa (ei erikoislajeja), mieluimmin luonnonkasveissa.

Valvonta

Järjestyssäännön noudattamista valvoo osaltaan ryhmäpuutarhayhdistys. Henkilö, joka rikkoessaan järjestyssäännön määräyksiä aiheuttaa vahinkoa, on velvollinen korvaamaan sen.

Ohjeen päivitykset

  • Ryhmäpuutarhayhdistyksen hallitus 8.3.2011 (päivitys jätehuollon osalta 21.1.2014
  • päivitys puiden kaadon osalta Espoon kaupungin ohjeistuksen mukaisesti 4.8.2015)